เข้าสู่ระบบ | สมัครสมาชิกใหม่
Views: 511

เลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เลือกใครดี?

เขียนโดย anymass.com Monday, 21 Jan 2013, 01:37:33
การเลือกตั้งผู้ว่า กทม. ใกล้เข้ามาทุกขณะแล้ว วันนี้ anymass.com ขอพูดถึงสักหน่อยในฐานะที่ต้องไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งในครั้งนี้ในฐานะคนกรุงเทพฯที่มีสิทธิ์มีเสียงคนหนึ่ง

ตำแหน่งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เป็นตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายบริหาร ของเขตปกครองพิเศษและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบพิเศษ ประจำจังหวัดกรุงเทพมหานคร หรือเมืองหลวงของประเทศไทย มีที่มาจากการเลือกตั้ง มีวาระการดำรงตำแหน่งครั้งละ 4 ปี

ปัจจุบันผู้ดำรงตำแหน่งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครคือ หม่อมราชวงศ์สุขุมพันธุ์ บริพัตร มีวาระการดำรงตำแหน่ง ตั้งแต่วันที่ 11 มกราคม พ.ศ. 2552 ถึงวันที่ 10 มกราคม พ.ศ. 2556

อำนาจหน้าที่ของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร

ตามกฎหมายปัจจุบันคือ พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2528[1] ในมาตรา 49 กำหนดให้ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร มีอำนาจหน้าที่ดังนี้

กำหนดนโยบาย และบริหารราชการของกรุงเทพมหานคร ให้เป็นไปตามกฎหมาย
สั่ง อนุญาต อนุมัติ เกี่ยวกับราชการของกรุงเทพมหานคร

แต่งตั้งและถอดถอน รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เลขานุการผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ผู้ช่วยเลขานุการผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร และแต่งตั้งและถอดถอนผู้ทรงคุณวุฒิ เป็นประธานที่ปรึกษา ที่ปรึกษา หรือคณะที่ปรึกษาของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร หรือเป็นคณะกรรมการ เพื่อปฏิบัติราชการใดๆ

บริหารราชการตามที่คณะรัฐมนตรี นายกรัฐมนตรี หรือรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยมอบหมาย

วางระเบียบ เพื่อให้งานของกรุงเทพมหานคร เป็นไปโดยเรียบร้อย

รักษาการให้เป็นไปตามข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร

อำนาจหน้าที่อื่นตามที่บัญญัติไว้ในพระราชบัญญัตินี้ (เช่น การเป็นผู้บังคับบัญชาของข้าราชการ และลูกจ้างกรุงเทพมหานคร ตามมาตรา 50 การเสนอร่างข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร ตามมาตรา 98 เป็นต้น)

และตามที่กฎหมายอื่นกำหนดไว้ (เช่น อำนาจหน้าที่ซึ่งกฎหมายอื่นกำหนดให้เป็นอำนาจหน้าที่ของผู้ว่าราชการจังหวัด นายกเทศมนตรี หรือคณะเทศมนตรี ตามมาตรา 50 เป็นต้น)

รายนามผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ที่ผ่านมาตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบัน

ผู้ว่าราชการที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง

1. ชำนาญ ยุวบูรณ์ ดำรงตำแหน่งตั้งแต่ 1 มกราคม พ.ศ. 2516 - 22 ตุลาคม พ.ศ. 2516

2. อรรถ วิสูตรโยธาภิบาล ดำรงตำแหน่งตั้งแต่ 1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2516 - 4 มิถุนายน พ.ศ. 2517

3. ศิริ สันติบุตร ดำรงตำแหน่งตั้งแต่ 5 มิถุนายน พ.ศ. 2517 - 13 มีนาคม พ.ศ. 2518

4. สาย หุตะเจริญ ดำรงตำแหน่งตั้งแต่ 29 พฤษภาคม พ.ศ. 2518 - 9 สิงหาคม พ.ศ. 2518

5. (เลือกตั้ง) ธรรมนูญ เทียนเงิน (พรรคประชาธิปัตย์) ดำรงตำแหน่งตั้งแต่ 10 สิงหาคม พ.ศ. 2518 - 29 เมษายน พ.ศ. 2520

6. ชลอ ธรรมศิริ ดำรงตำแหน่งตั้งแต่ 29 เมษายน พ.ศ. 2520 - 14 พฤษภาคม พ.ศ. 2522

7. เชาวน์วัศ สุดลาภา ดำรงตำแหน่งตั้งแต่ 4 กรกฎาคม พ.ศ. 2522 - 16 เมษายน พ.ศ. 2524

8. พลเรือเอก เทียม มกรานนท์ ดำรงตำแหน่งตั้งแต่ 28 เมษายน พ.ศ. 2524 - 1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2527

9. อาษา เมฆสวรรค์ ดำรงตำแหน่งตั้งแต่ 6 พฤศจิกายน พ.ศ. 2527 - 13 พฤศจิกายน พ.ศ. 2528

10. พลตรี จำลอง ศรีเมือง (2 สมัย)

ปี 2528 ในนามกลุ่มรวมพลัง
14 พฤศจิกายน พ.ศ. 2528 - 14 พฤศจิกายน พ.ศ. 2532

ปี 2533 ในนามพรรคพลังธรรม
7 มกราคม พ.ศ. 2533 - 22 มกราคม พ.ศ. 2535

11. ร้อยเอก กฤษฎา อรุณวงษ์ ณ อยุธยา ดำรงตำแหน่งตั้งแต่ 19 เมษายน พ.ศ. 2535 - 18 เมษายน พ.ศ. 2539

12. พิจิตต รัตตกุล ดำรงตำแหน่งตั้งแต่ 3 มิถุนายน พ.ศ. 2539 - 22 กรกฎาคม พ.ศ. 2543

13. สมัคร สุนทรเวช ดำรงตำแหน่งตั้งแต่ 23 กรกฎาคม พ.ศ. 2543 - 28 สิงหาคม พ.ศ. 2547

14. อภิรักษ์ โกษะโยธิน (2 สมัย)

ปี 2547
29 สิงหาคม พ.ศ. 2547 - 28 สิงหาคม พ.ศ. 2551

ปี 2551
5 ตุลาคม พ.ศ. 2551 - 19 พฤศจิกายน พ.ศ. 2551

15. หม่อมราชวงศ์สุขุมพันธุ์ บริพัตร ดำรงตำแหน่งตั้งแต่ 11 มกราคม พ.ศ. 2552 - 9 มกราคม พ.ศ. 2556
Total replies: 0
ร่วมแสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเนื้อหาในกระทู้นี้
ข้อความ:
การแสดงความคิดเห็น อนุญาตสำหรับสมาชิกเท่านั้น > เข้าสู่ระบบ
นโยบายการให้บริการ | สมัครสมาชิก | ฟรีร้านค้าออนไลน์ | ประกาศโฆษณาย่อย | เว็บบอร์ดกลาง | เกี่ยวกับ anymass.com
ติดต่อเรา: แนะนำติชม-เสนอแนะ | แจ้งปัญหาการใช้งาน | แจ้งสินค้าที่ผิดกฎหมาย